Akcijas noteikumi. Akcijas koda izmantošanas nosacījumi

 1. Termini
  • Promo kods – noteikta simbolu virkne, kuras aktivizēšanas un citu Promo koda izmantošanas nosacījumu izpildes gadījumā Lietotājam tiek piešķirta Atlaide.
  • Atlaide - Lietotājam piešķirta atlaide taksometru pakalpojumiem uzņēmuma \"Yandex.Taxi B.V.\" (turpmāk tekstā – Yandex) noteiktā apmērā, kas noteikts, izvietojot informāciju par Lietotāja potenciālo pieprasījumu pēc pasažieru un bagāžas pārvadāšanas pakalpojumiem ar vieglo taksometru (turpmāk tekstā – pasūtījums), izmantojot mobilo lietotni Yandex.Taxi.
  • Kupons – dokuments (tai skaitā papīra kartīte vai cits izdales materiāls; plakāts vai cits publiskai apskatei paredzēts nesējs; jebkurš cits veicināšanas materiāls), kas saturu Promo kodu un Atlaides piešķiršanas nosacījumus.
  • Tīmekļa vietne – Interneta tīmekļa vietne, kas satur Promo kodu un Atlaides piešķiršanas nosacījumus.
 2. Promo kods var tikt paziņots Lietotājam, norādot to Kuponā vai Tīmekļa vietnē.
 3. Promo kods sniedz tiesības uz Atlaides saņemšanu Kuponā vai Tīmekļa vietnē norādītajā apmērā, ja tiek ievēroti Promo koda izmantošanas nosacījumi, kas arī tiek norādīti Kuponā vai Tīmekļa vietnē un šajos Noteikumos. Šādi nosacījumi var būt cita starpā viens vai vairāki no šiem nosacījumiem:
  • Atlaides piešķiršana tikai pirmajam braucienam, tas ir, pirmajam taksometra pasūtījumam, izmantojot Yandex.Taxi pakalpojumu ar Lietotājam atbilstošo tālruņa numuru un/vai Lietotāja Piesaistīto maksājumu karti, un/vai Lietotāja mobilo ierīci, ņemot vērā šo Noteikumu 8. punkta nosacījumus;
  • Atlaides piešķiršana vairākiem pirmajiem braucieniem (piemēram, \"pirmajiem trim braucieniem\"). Šādā gadījumā Atlaide tiek piešķirta pirmajam braucienam šo Noteikumu punkta 3.1. izpratnē, kā arī, veicot atbilstošu turpmāko braucienu skaitu ar nosacījumu, ka pirmais brauciens veikts, izmantojot Promo kodu;
  • Atlaides piešķiršana tikai bezskaidras naudas maksājuma gadījumā, tas ir, veicot vieglā taksometra pārvadāšanas pakalpojuma apmaksu bezskaidrā veidā, izmantojot Piesaistīto maksājumu karti (ņemot vērā akcijas dalībnieku karšu izdevējbanku ierobežojumus) mobilajā lietotnē Yandex.Taxi;
  • Atlaides piešķiršana tikai, ja, pasūtot taksometru ar mobilo lietotni Yandex.Taxi, tiek atlasīti noteikti parametri;
  • Atlaides piešķiršana tikai tad, ja tiek veikti braucieni ar vieglo taksometru, kas pasūtīts, izmantojot mobilo lietotni Yandex.Taxi, noteiktas teritorijas robežās (tostarp pilsētu, maršruta sākuma un/vai galapunktu ierobežojumi). Pēc norādītā termiņa beigām Promo kods kļūst nederīgs.

  Bezskaidras naudas maksājumiem tiek pieņemtas tikai fiziskas maksājumu kartes; priekšapmaksas virtuālo maksājumu kartes un citas kartes elektroniskā veidā, kā arī citi elektroniskie maksājumu līdzekļi netiek pieņemti.

  Gadījumā, ja Kuponā un/vai Tīmekļa vietnē netiek norādīta šāda teritorija un/vai termiņš, teritorija tiek uzskatīta par derīgu tajā pilsētā un rajonā, kur organizēta Kuponu/Promo kodu izplatīšana; termiņš tiek uzskatīts par derīgu tajā periodā, kurā attiecīgais Kupons/Promo kods pieejams publiskai apskatei.

 4. Promo kods ir derīgs šādās pilsētās: Rīga.
 5. Atlaides apmērs norādīts:
  • o\tar PVN, ja taksometru pakalpojumus sniedz taksometru parks, kas ir PVN maksātājs,
  • bez PVN, ja taksometru pakalpojumus sniedz taksometru parks, kas pielieto vienkāršoto aplikšanu ar nodokļiem.
 6. Promo kodu var izmantot viens Lietotājs tikai vienu reizi, ja vien Kuponā vai Tīmekļa vietnē nav norādīts citādi.
 7. Starpība starp brauciena vērtību un Atlaides summu, kā arī pati Atlaides summa netiek izmaksāta naudā.
 8. Atlaidi piešķir tikai tie taksometru parki, kurus piedāvā izvēlei Yandex.Taxi pakalpojums, kad tiek aktivizēts Promo kods.
 9. Lai novērstu Promo kodu negodīgu izmantošanu un/vai ļaunprātības Promo kodu izmantošanā, Yandex patur tiesības piemērot citus, šajos Noteikumos tiešā veidā nenorādītus pārbaudes veidus, tostarp, bet ne tikai pārliecināties, ka Lietotājs patiesi noformē pirmo pieteikumu Yandex.Taxi pakalpojuma izmantošanai (pirmo braucienu), ka Lietotājs nav Yandex darbinieks vai līgumpartnera pārstāvis, kas varētu no tā būt saņēmis Promo kodu, kā arī atteikt Atlaides piešķiršanu gadījumā, ja šāda ļaunprātība un/vai negodīga Promo koda izmantošana tiek konstatēta.
 10. Promo koda izmantošana var nebūt pieejama tehnisku iemeslu dēļ gadījumā, ja Lietotājs nav atjauninājis mobilo lietotni Yandex.Taxi līdz pēdējai pieejamai versijai, un/vai citu iemeslu dēļ. Tehnisku iemeslu dēļ Promo koda sniegtā Atlaide, kuras izmantošanas nosacījums var būt bezskaidras naudas pasūtījuma apmaksa, var nebūt pieejama gadījumā, ja apmaksas veids mainīts uz skaidras naudas apmaksu un/vai turpmāk apmaksas veids mainīts atpakaļ uz bezskaidras naudas apmaksu.
 11. Promo koda aktivizēšana nozīmē Lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem nosacījumiem.
 12. Izskatot pieteikumus, kas attiecas uz Promo kodu aktivizēšanu vai izmantošanu, Yandex.Taxi atbalsta dienestam ir tiesības pieprasīt, bet pieteikumu iesniegušajam Lietotājam ir pienākums uzrādīt apstiprinājumu tam, ka Lietotājs ir saņēmis Promo kodu: Promo kodu saturošās kartītes fotogrāfiju, tīmekļa lapas ekrānšāviņu un/vai citu apstiprinājumu pēc atbalsta dienesta norādījumiem. Gadījumā, ja šāds apstiprinājums netiek sniegts, Yandex.Taxi patur tiesības atteikt Atlaides piešķiršanu.

Kā aktivizēt Promo kodu

Promo kods var tikt izmantots tikai pēc aktivizēšanas. Lai aktivizētu Promo kodu, tas pirms pasūtījuma noformēšanas jāievada īpašā laukā: